Onderzoek: versterking lokale democratie

I&O Research heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een longitudinaal onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen het politieke aanbod in de gemeentepolitiek en de manier waarop kiezers hierop reageren en hun oordeel hebben. Secundair is gekeken naar wat aanvullende vormen van democratie, zoals participatie, deliberatieve en directe vormen van democratie (kunnen) betekenen voor de kiezer.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat kiezers positief staan tegenover toevoegingen aan de lokale democratie die uitgaan van inspraak, dialoog en participatie. Kiezers die aanvullingen op de gemeentelijke democratie willen, noemen (spontaan) onder andere lokale referenda (al dan niet bindend), de gekozen burgemeester en meer inspraak voor wijk- en buurtraden. Negen op de tien kiezers zijn positief over vormen waarin burgers actief meepraten over problemen en oplossingen ontwikkeld door de gemeente.

Lees hier het volledige onderzoek